بیمارستان پاستور نو

نمونه کارهای انجام شده برای بیمارستان پاستور نو در پالس دیزاین