دنیای بهتر

انجمن دنیای بهتر با ارائه خدمات خود در قالب آموزش های گروهی و مشاوره های فردی سعی دارد با قصد توسعه و آموزش مهارت های زندگی، گامی در ایجاد دنیایی بهتر بردارد.

نمونه کارهای انجام شده برای دنیای بهتر در پالس دیزاین